Strona główna compas
Strona główna

INFORMACJE PRAWNE I WARUNKI KORZYSTANIA

Witamy w witrynie firmy SolidWorks. Dla wygody użytkowników firma SolidWorks zapewnia publiczny dostęp do tej witryny, jednakże korzystanie z niej podlega niżej opisanym warunkom. Poprzez dostęp, przeglądanie i pobieranie materiałów z niniejszej witryny użytkownik akceptuje przedstawione warunki. W przypadku niewyrażenia na nie zgody, prosimy o niekorzystanie z witryny.

Informacje dotyczące praw autorskich. Copyright 1997-2005 SolidWorks Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z materiałów zawartych w witrynie firmy SolidWorks. O ile nie ustalono inaczej, użytkownik może przeglądać i pobierać materiały zawarte w tej witrynie wyłącznie na swój osobisty użytek, w celach informacyjnych i niehandlowych pod warunkiem, że na kopiach tych materiałów zachowane zostaną wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i innych praw własności, które znajdują się w oryginalnych materiałach. Użytkownik nie może dokonywać żadnych modyfikacji materiałów zawartych w tej witrynie, odtwarzać ich lub publicznie przedstawiać, zamieszczać, przekazywać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać w celach publicznych lub handlowych.

Korzystanie z pobieralnego oprogramowania. Dowolne oprogramowanie, które może być pobrane z tej witryny, podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej. Z wyjątkiem uprawnień nadanych na mocy tej umowy licencyjnej, firma SolidWorks i organy, które udzieliły licencji, zastrzegają sobie wszystkie prawa do własności intelektualnej i tytuł własności w odniesieniu do tego oprogramowania.

Opisy partnerów i innych stron trzecich. Niniejsza witryna zawiera informacje dotyczące rozmaitych stron trzecich (często określanych terminem „partnerzy”), które oferują produkty iusługi kompatybilne z produktami firmy SolidWorks. Informacje te podane są wyłącznie dla wygody użytkownika. Firma SolidWorks nie ponosi odpowiedzialności oraz nie udziela gwarancji na żadne produkty lub usługi świadczone przez stronę trzecią ani dokładność jakiegokolwiek opisu.

Informacje dotyczące znaków handlowych. SolidWorks, COSMOS, SolidWorks® Simulation Premium, SolidWorks® Simulation, SolidWorks® eDrawings®, DWGeditor, SolidWorks® product data management software, Cosmic Blobs, 3D PartStream.NET i 3DContentCentral są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy SolidWorks Corporation. COSMOSXpress, SolidWorks® Motion, SolidWorks® Flow Simulation, PhotoWorks, DWGgateway, XchangeWorks i Feature Palette są znakami handlowymi, a FeatureManager stanowi współwłasność firmy SolidWorks Corporation. FeatureWorks jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Geometric Software Solutions Co. Limited. Inne nazwy firm i produktów są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi stanowiącymi własność ich posiadaczy. Pełna lista znaków handlowych firmy SolidWorks, oraz więcej informacji dotyczących tych znaków handlowych oraz właściwego ich użycia znajduje się w dokumencie Znaki handlowe firmy SolidWorks i właściwe ich używanie.

Łącza do innych stron internetowych. Firma SolidWorks, mając na uwadze wygodę użytkowników, podaje łącza dla innych serwisów internetowych. Firma SolidWorks nie monitoruje oraz nie sprawuje kontroli nad zawartością tych serwisów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dostępne w nich jakiekolwiek materiały lub komunikację. Firma SolidWorks nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron internetowych, które są powiązane z witryną firmy SolidWorks.

Zmiany w niniejszych warunkach użytkowania. Firma SolidWorks zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnej chwili w Warunkach użytkowania poprzez aktualizację niniejszych informacji. Wszystkie zmiany mają charakter obowiązujący dla użytkownika.

Zrzeczenie się gwarancji. Informacje znajdujące się na tej stronie internetowej mogą zawierać rzeczowe nieścisłości lub błędy drukarskie, mogą być niepełne lub nieaktualne. Informacje mogą ulec zmianie lub zostać zaktualizowane bez uprzedniego powiadomienia. Firma SolidWorks może wprowadzić do produktów i/lub programów opisanych w niniejszej witrynie zmiany i/lub udoskonalenia w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Z WYJĄTKAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI W PISEMNEJ UMOWIE ZAWARTEJ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ SOLIDWORKS, WSZYSTKIE MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ W TEJ WITRYNIE DOSTARCZONE SĄ „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI MOŻLIWOŚCI OBROTU HANDLOWEGO, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

FIRMA SOLIDWORKS W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY, ANI ZA SZKODY WYNIKŁE Z PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, LUB STRATY ZYSKÓW, DOCHODÓW LUB DANYCH PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB DOWOLNĄ TRZECIĄ STRONĘ, WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI LUB UMOWY LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ ORAZ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY MIAŁO MIEJSCE POINFORMOWANIE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, WYNIKŁYCH Z DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA ORAZ UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY LUB DOWOLNEJ INNEJ POWIĄZANEJ WITRYNY, NAWET WÓWCZAS, GDY FIRMĘ SOLIDWORKS POWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.

Informacje wysyłane przez użytkownika/dostęp do grup dyskusyjnych. Z wyjątkiem informacji zawierających dane umożliwiające identyfikację osoby, które zostały omówione w Zasadach ochrony prywatności firmy SolidWorks, żadne materiały, informacje, komunikaty przesyłane pocztą elektroniczną oraz inne formy komunikacji przekazywane przez użytkownika do firmy SolidWorks lub do tej witryny (“Komunikacja”) nie będą uważane za poufne i nie będą objęte prawem własności. Firma SolidWorks nie ma innych zobowiązań w stosunku do tej komunikacji, poza tymi określonymi w Zasadach ochrony prywatności firmy SolidWorks. Firma SolidWorks i desygnowane przez nią podmioty mają prawo do kopiowania, ujawniania, rozpowszechniania oraz innych form wykorzystania informacji i wszystkich danych, obrazów, dźwięków, testów i wszelkich innych przekazanych do niniejszej witryny form informacji w dowolnych celach handlowych i niehandlowych.

Zabrania się użytkownikowi ogłaszania lub przesyłania do lub z tej witryny jakichkolwiek informacji niezgodnych z prawem, zawierających pogróżki, oszczerczych, kłamliwych, obscenicznych, pornograficznych, poufnych lub innych materiałów, które stanowią naruszenie dowolnych przepisów prawnych, w tym między innymi praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy zawodowej lub dowolnych praw stron trzecich.

Firma SolidWorks ma prawo (ale nie obowiązek) monitorowania lub dokonywania przeglądu wszelkich obszarów tej witryny, do których użytkownicy przesyłają lub na których umieszczają informacje. Firma SolidWorks nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treść jakichkolwiek umieszczanych tu wiadomości, podlegających lub nie, przepisom dotyczącym praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy zawodowej, oszczerstwa, poufności, treści obscenicznych lub innych.

Kontrola eksportu. Poprzez pobieranie lub dostęp do oprogramowania lub danych technicznych użytkownik zobowiązuje się, że wszelki import, eksport lub reeksport – w sposób bezpośredni lub pośredni (w tym przesyłanie drogą elektroniczną lub inną) – odbywać się będzie zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi, przy czym użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za określenie środków niezbędnych do zapewnienia tej zgodności. W szczególności między innymi użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie eksportował, reeksportował lub dostarczał oprogramowania lub danych technicznych: (i) do obywateli lub rezydentów Kuby, Iraku, Iranu, Sudanu, Libii, Syrii, Korei Północnej lub innych krajów objętych embargiem lub restrykcjami ze strony Stanów Zjednoczonych (niniejsza lista krajów była aktualna w marcu 2003 r., lecz mogła ulec zmianom), (ii) do każdego podmiotu znajdującego się w Tabeli Poleceń Odmowy Amerykańskiego Departamentu Handlu lub na Specjalnych Listach Krajów Amerykańskiego Departamentu Skarbu, lub (iii) do jakiejkolwiek osoby prawnej lub podmiotu, które objęte są zakazem uczestnictwa w transakcjach eksportu ze Stanów Zjednoczonych, narzuconym przez dowolną amerykańską agencję rządową. Użytkownik również wyraża zgodę, że nie będzie pobierał, przesyłał, eksportował lub reeksportował produktów, technologii lub oprogramowania firmy SolidWorks do swoich klientów lub żadnego podmiotu pośredniego w łańcuchu dostaw, jeżeli produkty te będą wykorzystane do projektowania, opracowywania, produkcji, gromadzenia zapasów lub użycia pocisków, broni chemicznej, biologicznej lub zastosowań nuklearnych, bez uprzedniej zgody rządu amerykańskiego.

Przepisy prawne. Kontrolę nad zawartością tej witryny sprawuje biuro firmy SolidWorks w Waltham w Massachusetts. Firma SolidWorks nie udziela żadnej rękojmi, że materiały zawarte na tej stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku poza granicami Stanów Zjednoczonych, a dostęp do nich na obszarach, gdzie ich treść jest sprzeczna z prawem, jest zabroniony. Osoby korzystające z tej witryny w innych regionach czynią to ze swojej własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za zastosowanie się do odpowiednich lokalnych przepisów prawnych. Jakiekolwiek roszczenie dotyczące materiałów zawartych w tej witrynie podlega przepisom prawa materialnego stanu Massachusetts, z wyłączeniem zasad będących w kolizji z przepisami prawnymi, lub Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów związanych z międzynarodowym handlem towarami.

Każdy konflikt wynikły lub związany z dostępem do lub użytkowaniem tej witryny będzie ostatecznie rozstrzygany przez właściwy sąd stanu Massachusetts.