Strona główna compas
Strona główna

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje Użytkownika (zdefiniowanego poniżej), jak firma DS SolidWorks gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkownika oraz jak może on kontrolować ich wykorzystanie.

Firma Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, zarejestrowana w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 175 Wyman Street, Waltham Massachusetts 02451 USA, (dalej zwana „DS SolidWorks”) przetwarza w ramach swojej działalności dane osobowe (zdefiniowane poniżej), w tym dane osobowe osób korzystających ze stron internetowych DS SolidWorks („Witryny”) i przeglądających je oraz udostępniających informacje w drodze aktywacji.

Zwracamy uwagę, że produkty i usługi SOLIDWORKS Apps for Kids to produkty konsumenckie objęte osobną polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności DS SolidWorks nie obejmuje SOLIDWORKS Apps for Kids.

1. ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych (zdefiniowanych poniżej), w tym danych osobowych gromadzonych podczas rejestracji produktów lub w Witrynach albo za ich pośrednictwem, a także dotyczące użytkowników produktów i usług oraz gości i użytkowników Witryn (wszystkie te osoby zwane są dalej „Użytkownikiem”/”Użytkownikami”).

Dane osobowe („Dane Osobowe”) oznaczają wszelkie informacje, jakie mogą posłużyć do ustalenia tożsamości konkretnej osoby. Dane inne niż osobowe oznaczają wszelkie informacje, które nie pozwalają na ustalenie czyjejś tożsamości.

Firma DS SolidWorks gromadzi Dane Osobowe w trybie online i offline (np. poprzez wizytówki dobrowolnie wręczane pracownikom firmy DS SolidWorks), a niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje bez względu na sposób ich gromadzenia. 

Warunki użytkowania Witryn, które można znaleźć tutaj, są elementem niniejszej Polityki Prywatności. Korzystanie przez Użytkownika z Witryn i wszelkie podawane przez niego Dane Osobowe są objęte warunkami niniejszej Polityki Prywatności oraz Warunków Użytkowania.

2. GROMADZONE DANE

Dane Osobowe zbierane od osób, które odwiedzają Witrynę bez wprowadzania informacji, mogą obejmować:

 • adres IP
 • zawartość plików cookie (zdefiniowane poniżej)

Dane Osobowe zbierane od osób, które przekazują informacje w celach wymienionych poniżej, mogą obejmować:

 • adres IP
 • zawartość plików cookie (zdefiniowane poniżej)
 • tytuł
 • imię i nazwisko
 • adres pocztowy
 • adres e-mail
 • numery telefonów
 • login i hasło
 • uczelnię, stopień naukowy i ukończone kierunki
 • typ organizacji (firma, szkoła, uniwersytet itp.), nazwę organizacji, wielkość organizacji, wydział i stanowisko
 • branżę i sektory powiązane
 • osoby, do których wysyłane są zakupy
 • dane finansowe (numer i data ważności karty kredytowej, imię, nazwisko i adres właściciela karty)
 • adres MAC
 • wszelkie inne dane, które mogą być istotne dla niżej wymienionych celów

We wszystkich jednak przypadkach gromadzone Dane Osobowe są ograniczone do danych niezbędnych do celów opisanych w niniejszym dokumencie w punkcie 4.

Firma DS SolidWorks wymaga od Użytkownika podania pewnych Danych Osobowych podczas odwiedzania lub użytkowania Witryny, co pozwala korzystać z określonych funkcji i możliwości danej Witryny.  Użytkownik ma swobodę decydowania, czy chce udostępnić wszystkie Dane Osobowe czy tylko część z nich. Jeśli Użytkownik postanowi nie udostępniać całości lub części Danych Osobowych, cele opisane w punkcie 4 mogą być niemożliwe do osiągnięcia bądź poprawnego zrealizowania, niektóre obszary i funkcje Witryn mogą nie działać prawidłowo i/lub Użytkownik może spotkać się z odmową dostępu do określonych stron w Witrynach. W szczególności Użytkownik nie będzie upoważniony do nabywania produktów lub usług za pośrednictwem Witryn.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI

Produkty firmy DS SolidWorks (inne niż SOLIDWORKS Apps for Kids, które są objęte osobną polityką prywatności) nie są oferowane dzieciom w wieku poniżej 13 lat, a firma DS SolidWorks nie gromadzi i nie przechowuje w sposób świadomy Danych Osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat. Ponadto, firma DS SolidWorks nie będzie gromadzić ani przechowywać Danych Osobowych, ani też wysyłać marketingowych wiadomości e-mail do osób w wieku 13, 14 i 15 lat, chyba że zezwalają na to lokalne przepisy o ochronie danych osobowych.

Niektóre produkty i usługi DS SolidWorks mogą być wykorzystywane przez dzieci, jednak w takim przypadku dzieci poniżej wieku pozwalającego na samodzielne wyrażenie zgody na mocy lokalnych przepisów o ochronie danych osobowych muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów przed założeniem konta DS SolidWorks lub zarejestrowaniem produktu. Nauczyciele i administratorzy szkół mogą zastępować rodziców i opiekunów i wyrażać zgodę na gromadzenie Danych Osobowych dzieci (szkoły powinny zawsze zadbać o otrzymanie na to zgody od rodziców lub opiekunów).

Jeśli rodzice lub opiekunowie dowiedzą się, że ich dziecko przekazało firmie DS SolidWorks Dane Osobowe bez ich zgody lub bez zgody nauczyciela lub administratora szkoły, mogą zwrócić się do firmy DS SolidWorks o usunięcie takich Danych Osobowych i zamknięcie konta dziecka poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@solidworks.com.

Jeśli firma DS SolidWorks pozyska wiedzę, że zgromadziła Dane Osobowe dziecka poniżej wieku pozwalającego na samodzielne wyrażenie zgody na mocy lokalnych przepisów o ochronie danych, bez zgody rodzica lub opiekuna, firma DS SolidWorks podejmie kroki w celu uzyskania zgody rodzica lub opiekuna na przetwarzanie takich Danych Osobowych, natomiast w przypadku braku zgody, usunie takie Dane Osobowe i zamknie konto dziecka.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Firma DS SolidWorks gromadzi i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkownika w celu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o następujące podstawy prawne i w następujących celach:

 • przetwarzanie Danych Osobowych zgromadzonych od osób, które odwiedzają Witrynę bez podania informacji i Danych Osobowych, które są oparte na uprzedniej zgodzie Użytkownika, jeżeli wymaga tego prawo (np. Użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii):
  • poprawa komfortu użytkowania; oraz
  • uznanie, że Użytkownik podał wymagane informacje i nie musi ich podawać ponownie.
 • Przetwarzanie Danych Osobowych zgromadzonych od osób, które przekazują dane w celach wymienionych powyżej i Danych Osobowych, które są oparte na uprzedniej zgodzie Użytkownika, jeżeli wymaga tego prawo (np. Użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii):
  • umożliwienie Użytkownikom zwracania się z zapytaniami i uzyskiwania od firmy DS SolidWorks i jej dystrybutorów informacji związanych z produktami i usługami DS SolidWorks;
  • zapewnienie Użytkownikom możliwości spersonalizowanego, interaktywnego korzystania z Witryn;
  • reagowanie na potrzeby i zainteresowania Użytkowników i dostarczanie im produktów i/lub usług dostosowanych do ich preferencji;
  • w celu umożliwienia Użytkownikom uczestnictwa w działaniach marketingowych i badaniach; oraz
  • zapewnienie Użytkownikom możliwości rejestrowania się na seminaria, webinaria lub inne wydarzenia.
 • Czynności związane z przetwarzaniem danych w oparciu o realizację zamówienia:
  • umożliwienie Użytkownikom otwierania i prowadzenia kont w celu uzyskiwania potrzebnej dokumentacji oraz pomocy technicznej;
  • zapewnienie Użytkownikom możliwości subskrybowania usług handlowych lub usług wsparcia;
  • umożliwienie Użytkownikom dokonywania zakupów online określonych produktów i/lub usług;
  • umożliwienie Użytkownikom wymiany informacji z innymi użytkownikami Witryn;
  • umożliwienie firmie DS SolidWorks zarządzania relacjami biznesowymi, w tym możliwościami sprzedaży, ofertami handlowymi, zakupami, umowami, zamówieniami i fakturami, które mogą zawierać dane wynikające z kontaktów z Użytkownikami (np. czat, poczta elektroniczna, dane z komunikatów głosowych);
  • świadczenie usług komercyjnych lub wsparcia technicznego;
  • umożliwienie firmie DS SolidWorks zarządzania działaniami badawczo-rozwojowymi, w tym wnioskami o rozwój produktów, incydentami i kontrolą stabilności produktu; oraz
  • zarządzanie szkoleniami i/lub certyfikacją Użytkowników w zakresie produktów i usług firmy DS SolidWorks.
 • Przetwarzanie oparte na uzasadnionym interesie firmy DS SolidWorks:
  • przetwarzanie podań o pracę od Użytkowników i zarządzanie źródłami rekrutacji; oraz
  • zarządzanie programem Przeciwdziałania piractwu i zapewniania zgodności z przepisami;
  • zarządzanie zobowiązaniami firmy DS SolidWorks związanymi z obowiązującymi przepisami eksportowymi, sankcjami handlowymi i embargiem lub innymi zobowiązaniami nałożonymi przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie oraz Stany Zjednoczone. Może to obejmować (i) automatyczne sprawdzanie wszelkich danych rejestracyjnych Użytkowników, jak określono w niniejszym dokumencie, a także innych informacji podawanych przez Użytkownika na temat jego tożsamości w odniesieniu do odpowiednich list osób objętych sankcjami; (ii) regularne powtarzanie takich kontroli przy aktualizacji listy osób objętych sankcjami lub aktualizacji danych; (iii) blokowanie dostępu do usług i systemów firmy DS SolidWorks w przypadku potencjalnej zgodności danych; oraz (iv) kontakt z Użytkownikiem w celu potwierdzenia tożsamości w przypadku potencjalnej zgodności danych.

Ponadto firma DS SolidWorks zbiera dane aktywacyjne podawane w związku z oprogramowaniem Dassault Systèmes DraftSight® i zarządza nimi oraz wykorzystuje te dane i informacje uzupełniające, dostarczone przez Użytkownika DraftSight do celów marketingowych (np. wysyłania biuletynów i ofert Użytkownikom oprogramowania DraftSight).

Dane Osobowe takie jak: imię i nazwisko Użytkownika, dane firmy i adres e-mail, przekazane podczas rejestracji na wydarzenie organizowane przez DS SolidWorks, mogą być udostępnione innym uczestnikom i sponsorom tego wydarzenia w celu kontaktu i wymiany opinii. Ponadto firma DS SolidWorks może – w związku z organizowanym wydarzeniem – poprosić Użytkownika o informacje na temat jego stanu zdrowia wyłącznie w celu identyfikacji i uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych lub o szczególnych potrzebach żywieniowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, podając dane osobowe, takie jak adres e-mail, Użytkownik tym samym upoważnia firmę DS SolidWorks oraz jej spółki zależne i stowarzyszone („Spółki Grupy 3DS”) do wykorzystywania ich wraz z innymi istotnymi Danymi osobowymi w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych lub marketingowych. Firma DS SolidWorks może również wykorzystywać adres e-mail Użytkownika do celów administracyjnych i innych celów niekomercyjnych (na przykład w celu powiadamiania Użytkownika o istotnych zmianach w Witrynach).

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Firma DS SolidWorks nie przechowuje Danych Osobowych Użytkowników dłużej, niż jest to konieczne. Okresy przechowywania danych mogą się różnić w zależności od kategorii danych i czynności przetwarzania.

W przypadku gdy firma DS SolidWorks przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z prawem lub za zgodą Użytkownika, firma DS SolidWorks przechowuje Dane Osobowe Użytkownika (i) tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych powyżej, (ii) gdy firma DS SolidWorks ma uzasadniony interes w korzystaniu z Danych Osobowych Użytkownika, do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec wykorzystywania jego Danych Osobowych przez firmę DS SolidWorks lub (iii) gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, do czasu jej wycofania.  Jednakże w przypadku gdy firma DS SolidWorks jest zobowiązana przez obowiązujące prawo do dłuższego przechowywania Danych Osobowych Użytkownika lub gdy Dane Osobowe Użytkownika są wymagane do dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi, firma DS SolidWorks zatrzyma Dane Osobowe Użytkownika do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu uregulowania danych roszczeń.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODBIORCY DANYCH

W przypadku uzyskiwania dostępu do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych Użytkownik powinien mieć świadomość, że dalsze użytkowanie przez niego Witryny, która jest zarządzana zgodnie z prawem stanu Massachusetts według odpowiednich Warunków użytkowania oraz niniejszej Polityki Prywatności, może oznaczać tym samym przekazywanie danych Użytkownika władzom państwowym Stanów Zjednoczonych, a także jego zgodę na to przekazanie.

Jako członek globalnej grupy firm, DS SolidWorks może wykorzystywać dostępne technologie do skutecznego zarządzania Danymi Osobowymi oraz pozyskiwania Danych Osobowych przez Internet lub innymi środkami w ramach międzynarodowej działalności podmiotów powiązanych.  Dane Osobowe mogą być gromadzone za pośrednictwem Witryny, a następnie ujawniane podmiotom powiązanym z firmą DS SolidWorks i przez nie używane do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.

Jeśli firma DS SolidWorks pozyska wiedzę, że podmiot zewnętrzny, któremu firma DS SolidWorks udostępniła Dane Osobowe do celów wyszczególnionych w punkcie 4 powyżej, wykorzystuje lub ujawnia Dane Osobowe w sposób sprzeczny z niniejszą Polityką Prywatności lub obowiązującymi przepisami prawa, firma DS SolidWorks podejmie uzasadnione kroki w celu uniemożliwienia lub powstrzymania takiego wykorzystywania bądź ujawniania.

Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy upoważnić firmę DS SolidWorks do wykorzystywania swoich Danych Osobowych do celu innego niż cel, do którego zostały one początkowo zgromadzone.

Ponadto firma DS SolidWorks ujawni Dane Osobowe podmiotom zewnętrznym, jeśli uzna, że takie ujawnienie jest niezbędne ze względów technicznych (takich jak realizacja usług przez podmiot zewnętrzny) albo w celu ochrony interesów prawnych firmy DS SolidWorks (na przykład w razie fuzji lub przejęcia przez firmę zewnętrzną albo całkowitej bądź częściowej likwidacji firmy DS SolidWorks).

Ponadto firma DS SolidWorks może udostępnić Dane Osobowe Użytkownika dystrybutorowi przypisanemu do Użytkownika albo terenu, na którym znajduje się Użytkownik. Firma DS SolidWorks może również udostępniać Dane Osobowe Użytkownika partnerom biznesowym, kiedy firma DS SolidWorks i partner biznesowy wspólnie sponsorują wydarzenie albo uczestniczą w promocji marketingowej, w której uczestniczy także Użytkownik.

Ponadto, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, firma DS SolidWorks może udostępnić Dane Osobowe Użytkownika podmiotowi zewnętrznemu będącemu właścicielem treści, do których Użytkownik chce uzyskać dostęp, na przykład zewnętrznemu dostawcy modelu części. Uzyskując dostęp do takich treści, Użytkownik wyraża zgodę na wysłanie przez firmę DS SolidWorks Danych Osobowych Użytkownika do właściciela treści i przyjmuje do wiadomości, że Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez właściciela treści według jego własnych zasad ochrony prywatności.

Firma DS SolidWorks może również udostępniać informacje o charakterze osobistym, jeżeli będzie to wymagane na mocy przepisów prawnych lub jeśli firma DS SolidWorks będzie w dobrej wierze uważać, że informacje te należy racjonalnie uznać za niezbędne do realizacji procesów prawnych (na przykład nakazu sądowego, wezwania sądowego czy też innego polecenia sądu) bądź w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy DS SolidWorks, jej klientów lub interesu społecznego.

Jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, firma DS SolidWorks może również udostępniać Dane Osobowe Użytkownika podmiotom zewnętrznym w celu skierowania do Użytkownika ofert marketingowych lub reklam.

Tego typu przekazywanie danych może następować przez Internet, pocztą, faksem lub w dowolny inny sposób, który firma DS SolidWorks uzna za stosowny i zgodny z obowiązującym prawem.

7. PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH, ICH KOREKTY ORAZ INNE PRAWA

Firma DS SolidWorks podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że gromadzone Dane Osobowe są wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz że te Dane Osobowe są poprawne i aktualne.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych. Ponadto Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia, uzupełnienia, zaktualizowania albo skasowania swoich Danych Osobowych. Użytkownik ma również prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych przechowywanych przez firmę DS SolidWorks.

Jeśli Użytkownik ma konto, może skorzystać ze swojego prawa dostępu do Danych Osobowych i do ich poprawiania poprzez zalogowanie się na swoje konto. Użytkownik może również skorzystać ze swojego prawa dostępu do danych i do ich korekty poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@solidworks.com.

W zależności od zakresu żądania firma DS SolidWorks zastrzega sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty w celu pokrycia bieżących kosztów poniesionych w związku z takim dostępem, zmodyfikowaniem czy usunięciem Danych Osobowych.  Firma DS SolidWorks może odmówić dostępu do Danych Osobowych w ograniczonych okolicznościach określonych w obowiązujących przepisach prawa i zasadach.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Firma DS SolidWorks zobowiązuje się do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Danych Osobowych, które Użytkownik postanowi przekazać, w celu zagwarantowania poufności Danych Osobowych Użytkownika oraz uniemożliwienia ich przekłamania, uszkodzenia, zniszczenia albo ujawnienia podmiotom nieupoważnionym.

Firma DS SolidWorks stosuje uzasadnione fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony Danych Osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem.  W ramach tych zabezpieczeń firma DS SolidWorks wykorzystuje zaawansowane technologie służące do ochrony Danych Osobowych w trakcie ich przesyłania i do zapobiegania błędom przesyłu lub niedozwolonym działaniom podmiotów zewnętrznych.  Jednak mimo że firma DS SolidWorks dokłada wszelkich starań w celu chronienia Danych Osobowych Użytkownika, w świetle nieuchronnych zagrożeń związanych z przesyłaniem danych przez Internet firma DS SolidWorks nie może zagwarantować pełnego zabezpieczenia przed wszelkimi błędami, do jakich może dochodzić w trakcie przesyłania Danych Osobowych w sposób będący poza uzasadnioną kontrolą firmy DS SolidWorks.

Ponieważ Dane Osobowe mogą mieć charakter poufny, dostęp do nich jest ograniczony do pracowników, zleceniobiorców, dystrybutorów i sprzedawców Spółek Grupy 3DS, którzy mają potrzebę dostępu do takich danych przy realizacji swoich zadań. Wszystkie osoby mające dostęp do Danych Osobowych Użytkownika mają obowiązek zachowania poufności, a w razie niespełnienia tego obowiązku podlegają czynnościom dyscyplinarnym i/lub innym sankcjom.

Tym niemniej ważne jest, aby Użytkownik zachował ostrożność i zapobiegał nieupoważnionemu dostępowi do swoich Danych Osobowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła oraz informacji znajdujących się na jego koncie. Oznacza to, że Użytkownik musi pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu sesji, jeśli z danego komputera korzystają inne osoby.

9. PLIKI COOKIE

Witryny mogą wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie (łącznie zdefiniowane dalej jako „Pliki Cookie”), które mogą służyć do gromadzenia bądź przechowywania Danych Osobowych. Pliki Cookie to pliki tekstowe przechowywane i wykorzystywane do rejestrowania Danych Osobowych (i innych niż osobowe) związanych z przeglądaniem i korzystaniem z Witryn przez Użytkownika. Pliki Cookie mogą być trwałe (tj. pozostawać po zamknięciu przeglądarki w celu wykorzystania podczas kolejnych wizyt w Witrynie) lub tymczasowe (tj. usuwane po zamknięciu przeglądarki).

Firma DS SolidWorks może używać Plików Cookie w następujących celach:

 • Poprawa obsługi Użytkownika, na przykład: 
  • stosując usługi służące do rozpoznawania urządzenia Użytkownika, aby Użytkownik nie musiał wielokrotnie podawać tych samych informacji;
  • wykrywając, czy Użytkownik podał już nazwę użytkownika i hasło, aby nie musiał tego robić ponownie.
 • Analiza ruchu i danych w Witrynie w następujących celach:
  • kreślanie liczby osób korzystających z Witryn w celu ułatwienia ich używania i nawigacji, a także zapewnienia przepustowości pozwalającej na ich szybkie działanie;
  • zrozumienie, w jaki sposób Witryna jest wykorzystywana przez Użytkowników, aby firma DS SolidWorks mogła poprawić funkcjonalność i wydajność Witryny.

Firma DS SolidWorks może również korzystać z usług innych dostawców w celu pomiaru i analizy efektywności Witryny (np. Adobe Analytics, Google Analytics, Piwik, DART, LinkedIn), w szczególności w celu:

 • analizowania nawyków Użytkowników związanych z przeglądaniem Witryny i mierzeniem liczby użytkowników Witryny;
 • analizowania zainteresowań Użytkowników i kierowania do nich ofert marketingowych i reklam;
 • umożliwiania Użytkownikom udostępniania zawartości Witryny innym osobom w sieciach społecznościowych i informowania innych o tym, co Użytkownicy przeglądają oraz co myślą na temat danej zawartości (np. za pomocą przycisku „Lubię to” na Facebooku).

W takich przypadkach mogą być wykorzystywane Pliki Cookie udostępniane przez wybrane podmioty zewnętrzne. Ustawienia Plików Cookie gwarantują, iż podczas przekazywania informacji generowanych przez te pliki, adresy IP pozostają anonimowe i są chronione przed geolokalizacją i zapisaniem. Współpracujące podmioty zewnętrzne będą wykorzystywać te informacje przy dokonywaniu ocen korzystania przez Użytkowników z Witryny i przy sporządzaniu dla firmy DS SolidWorks raportów na temat aktywności w Witrynie, w celu poprawiania usług świadczonych na rzecz Użytkowników pod kątem ich potrzeb, a także kierowania do nich reklam odpowiadających ich preferencjom. Pliki Cookie nie będą kojarzyć adresów IP Użytkowników z żadnymi innymi przechowywanymi danymi.

Gdy Użytkownik przegląda Witryny, Pliki Cookie są domyślnie włączone, a dane mogą być odczytywane lub gromadzone lokalnie na urządzeniu, jeśli pozwolą na to ustawienia przeglądarki internetowej. Firma DS SolidWorks powiadomi Użytkownika o korzystaniu z Plików Cookie przy pierwszym wejściu na Witryny za pomocą dowolnego urządzenia; firma DS SolidWorks nie zainstaluje żadnych Plików Cookie przed uzyskaniem wyraźnej zgody Użytkownika. Użytkownik może zdecydować się na akceptację lub odrzucenie niektórych lub wszystkich Plików Cookie. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie Pliki Cookie (łącznie z plikami wykorzystywanymi przez usługi analityki internetowej). Jednak w takim przypadku niektóre obszary i funkcje Witryn mogą nie działać prawidłowo i/lub Użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do pewnych części bądź usług Witryn.

Tutaj można preferencje i dowiedzieć się więcej na temat Plików Cookie.

10. ŁĄCZA DO STRON INTERNETOWYCH BĘDĄCYCH POZA KONTROLĄ FIRMY DS SOLIDWORKS

W Witrynie mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych, które mogą zainteresować Użytkownika.

Firma DS SolidWorks nie sprawuje żadnej kontroli nad zawartością stron internetowych podmiotów zewnętrznych ani nad praktykami tych podmiotów zewnętrznych związanymi z ochroną Danych Osobowych, jakie mogą one gromadzić, w związku z czym nie znajdują się one pod kontrolą firmy DS SolidWorks. W rezultacie firma DS SolidWorks nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych podmiotów zewnętrznych czy też praktyki tych podmiotów w zakresie ochrony Danych Osobowych.

Zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności tych podmiotów zewnętrznych jest obowiązkiem Użytkownika.

11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Chociaż firma DS SolidWorks zastosowała uzasadnione zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych, niemniej jednak nie istnieje sposób przesyłania i przechowywania Danych Osobowych, który byłby całkowicie bezpieczny.

Jednakże firma DS SolidWorks zobowiązuje się do zapewnienia prywatności Danych Osobowych. Jeśli Użytkownik ma powód, aby uważać, że bezpieczeństwo jego Danych Osobowych zostało naruszone lub że jego dane zostały niewłaściwie użyte, powinien skontaktować się z firmą DS SolidWorks, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@solidworks.com.  

Firma DS SolidWorks zbada sprawę i spróbuje rozwiązać problem, którego dotyczy skarga dotycząca wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Nieuprawniony dostęp do Danych Osobowych lub niewłaściwe wykorzystanie Danych Osobowych może stanowić przestępstwo w świetle lokalnego prawa.

Jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Unia Europejska, Liechtenstein, Norwegia lub Islandia, ma on prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

12. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, w celu rezygnacji z otrzymywania informacji od firmy DS SolidWorks lub jakichkolwiek zapytań dotyczących praw Użytkownika do Danych Osobowych, Użytkownik może wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy@solidworks.com.

Należy pamiętać, że można również skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych osobowych Spółek Grupy 3DS za pośrednictwem poniższego adresu: 3DS.Compliance-Privacy@3ds.com

13. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ JEJ ZMIANY

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana według wymagań firmy DS SolidWorks, w związku z zaistniałymi okolicznościami albo ze względu na obowiązujące przepisy i zasady, dlatego należy okresowo sprawdzać stan aktualizacji.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności firma DS SolidWorks może poinformować Użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez zamieszczenie powiadomienia w Witrynie.

Ostatnia modyfikacja: ostatnia zmiana w niniejszej Polityce Prywatności została dokonana 13 czerwca 2018 roku.