Strona główna compas
Strona główna

Umowa licencyjna oraz umowa na świadczenia usługi subskrypcji Dassault Systèmes SolidWorks Corporation

Przedstawione poniżej warunki i postanowienia stanowią umowę prawną („Umowę”) pomiędzy użytkownikiem końcowym (osobą fizyczną lub prawną) a firmą Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, spółką zarejestrowaną w stanie Delaware z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 USA („DS SolidWorks”), dotyczącą oprogramowania komputerowego o nazwie SolidWorks® , a także pewnych innych programów, na które DS SolidWorks udziela licencji (włącznie z linią produktów do analizy - SolidWorks® Simulation, SolidWorks® Composer oraz liniąproduktów SolidWorks do zarządzania danymi produktu, we wszystkich krajach) („Software”). Termin „Oprogramowanie” obejmuje, a niniejsze warunki i postanowienia dotyczą także: (1) wszelkich aktualizacji bądź uaktualnieńoprogramowania, które mogą być co jakiś czas dostarczane w ramach usługi subskrypcji lub innej umowy serwisowej, (2) wszelkich dodatkowych modułów oprogramowania SolidWorks, które mogą być co jakiś czas zamawiane i instalowane, oraz (3) oprogramowania stron trzecich takich jak biblioteka Adobe® PDF wbudowanych w oprogramowanie SolidWorks. Zabronione jest załadowywanie lub korzystanie z Oprogramowania na jakimkolwiek komputerze, a także jego kopiowanie bez licencji udzielonej przez DS SolidWorks. DS SolidWorks niniejszym udziela licencji niewyłącznej na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Niniejsze warunki i postanowienia należy uważnie przeczytać PRZED otwarciem opakowania zawierającego Oprogramowanie oraz jego instalacją lub użyciem. Otwarcie opakowania zawierającego Oprogramowanie lub instalacja albo użycie Oprogramowania będą oznaczały zgodę na przestrzeganie wspomnianych warunków i postanowień. W przypadku nie wyrażenia zgody na warunki i postanowienia, należy jak najszybciej zwrócić opakowanie zawierające Oprogramowanie i towarzyszące mu artykuły (w tym materiały drukowane) w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. Niniejszy dokument stanowi umowę licencyjną, a nie umowę sprzedaży.

1.A. Udzielenie licencji. DS SolidWorks udziela niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz dokumentacji użytkownika w formie drukowanej i/lub elektronicznej („Dokumentacji”) towarzyszącej niniejszemu Oprogramowaniu zgodnie z niniejszą Umową. W przypadku uiszczenia opłaty licencyjnej za licencję dla pojedynczego użytkownika, niniejsza Umowa zezwala na zainstalowanie i korzystanie w danej chwili z jednej (1) kopii Oprogramowania na jednym komputerze (tzn. jeżeli zmieniony zostanie komputer, należy odinstalować Oprogramowanie ze starego komputera przed dokonaniem instalacji na nowym komputerze) w kraju będącym głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej użytkownika lub jeżeli jeden z oddziałów nabyłlicencję od dystrybutora w kraju, w którym zlokalizowany jest tenże oddział, i, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawapod warunkiem że Oprogramowanie zostało nabyte od dystrybutora DS SolidWorks zlokalizowanego w kraju, w którym będzie ono używane. Licencja ta nie może być transferowana do innego kraju. W przypadku nabycia wersji sieciowej licencji na Oprogramowanie („SNL”), w danej chwili można używać tyle kopii Oprogramowania w kraju dla którego jest ono licencjonowane, na ile udzielono licencji (patrz 1.A.b poniżej). Oprogramowanie jest „używane” na komputerze kiedy jest ono załadowane do pamięci tymczasowej (t.j. RAM) lub kiedy użytkownik jest zalogowany. Jeżeli liczba komputerów, na których zainstalowane jest Oprogramowanie lub liczba potencjalnych użytkowników oprogramowania przekracza liczbę nabytych licencji, użytkownik musi mieć zainstalowaną wersję Oprogramowania na licencji sieciowej (SNL), aby zapewnić że liczba równoczesnych użytkowników nie przekroczy liczby nabytych licencji. Pakiety licencji składające się z zestawów odrębnych modułów (jak np. SolidWorks® Professional) nie mogą być dystrybuowane rozdzielnie (np. w przypadku jednej licencji SolidWorks Professional nie można dystrybuować aplikacji Toolbox na jeden komputer, podczas gdy aplikacja PhotoWorks jest dystrybuowana na inny komputer). W chwili rejestracji (patrz Artykuł 9 poniżej), należy poinformować firmęSolidWorks o maksymalnej liczbie potencjalnych użytkowników nabywanych licencji. Zaleca się również poinformowanie firmy SolidWorks o nazwiskach wszystkich potencjalnych użytkowników, aby można było informować ich o pojawiających się aktualizacjach i przekazywać inne informacje. Jeżeli Oprogramowaniem jest produkt inny niż SolidWorks Composer i Oprogramowanie jest na stałe zainstalowane na twardym dysku lub innym urządzeniu pamięci masowej komputera (innego niż serwer sieciowy) i komputera tego używa jedna osoba przez ponad 80% czasu jego użytkowania, wówczas osoba ta może również używaćOprogramowania na komputerze przenośnym lub domowym podczas gdy oryginalna kopia nie jest w użyciu. (Ze względu na warunki dotyczące eksportu, każdyużytkownik w regionie Azji-Pacyfiku jest ograniczony do korzystania z Oprogramowania tylko na jednym [1] komputerze.) Użytkownik końcowy jest zobowiązany do utrzymywania dokładnego i aktualnego rejestru liczby i lokalizacji wszystkich kopii Oprogramowania; nadzorowania i kontrolowania korzystania z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; oraz do dostarczania kopii tego rejestru do firmy DS SolidWorks na uzasadnione żądanie.

W przypadku uiszczenia opłaty licencyjnej za wersję SNL Oprogramowania, licencja podlega następującym dodatkowym postanowieniom:

a. Wersja Oprogramowania z licencją sieciową musi być zainstalowana na serwerze sieciowym z wbudowanym programowym mechanizmem zabezpieczającym pozwalającym na jednoczesne użytkowanie tylko takiej liczby licencji, jaka została zakupiona. Co pewien czas w miarę nabywania licencji, do licencji sieciowej mogą być dodawane dodatkowe licencje.

b. Siećmoże zawierać licencje SNL używane w różnych krajach pod warunkiem że poszczególne licencje SNL są licencjonowane dla krajów, w których są one używane, tzn. żądana liczba licencji SNL używana w danym kraju musi być nabyta od dystrybutora DS SolidWorks w tymże kraju. Na przykład licencje SNL zarządzane z i zainstalowane na serwerze w Niemczech mogą być używane przez jedną osobę w Polsce i jedną we Francji, pod warunkiem że jedna licencja SNL została nabyta w Polsce i jedna we Francji. Jeżeli serwer, na którym zainstalowano licencję SNL jest zlokalizowany w kraju innym niż kraj dla którego licencjonowano SNL, należy podczas składania zamówienia poinformować o tym dystrybutora DS SolidWorks, aby licencje te mogły zostać prawidłowo administrowane.

c. Ponadto za wyjątkiem licencji dla Enterprise PDM, sieć, w której zainstalowana jest wersja SNL może „dystrybuować” licencje tylko do stacji-klientów tej samej osoby lub grupy prawnej znajdujących się w obrębie tego samego terytorium globalnego, co serwer. (Dla tych celów firma DS SolidWorks wyróżnia trzy terytoria globalne: półkula zachodnia, Europa/Bliski Wschód/Afryka i pozostała część Azji/Australia). Na przykład wszystkie licencje używane na serwerze zlokalizowanym na półkuli zachodniej muszą być licencjonowane dla krajów na półkuli zachodniej. Bez względu na lokalizację serwera, należy zawsze przestrzegać przepisów o restrykcjach eksportowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Pracując z oprogramowaniem Adobe® PDF, użytkownik może osadzać kopie czcionek w dokumentach elektronicznych celem drukowania, przeglądania i edytowania dokumentu. Jeżeli osadzane czcionki znajdują się na liście „Licensed for Editable Embedding” (Licencjonowane do edytowalnego osadzania) na stronie sieci Web Adobe http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html , użytkownik może również dodatkowo osadzać kopie tych czcionek dla celów edycji dokumentów elektronicznych. Żadne inne prawa do osadzania nie są domniemane ani dopuszczane przez tą licencję.

1.B. Dodatkowe warunki umowy licencyjnej dla eDrawings® Professional. Oprogramowanie SolidWorks ® eDrawings Professional jest narzędziem do pracy grupowej. SolidWorks eDrawings Professional pozwala, a firma DS SolidWorks udziela licencji, na wykonywanie kopii części SolidWorks eDrawings Professional wraz z utworzonymi plikami modelowymi oraz na dostarczanie takich plików współpracującym osobom trzecim, w celu umożliwienia im między innymi przeglądania, wprowadzania oznaczeń oraz wykonywania pomiarów sporządzonych modeli.

1.C. Dodatkowe warunki umowy licencyjnej dla Workgroup PDM. Każda licencja na SolidWorks Workgroup PDM lub Workgroup PDM Contributor (licencja klienta) uwzględnia prawa do zainstalowania funkcji przechowalni Workgroup PDM na nieograniczonej ilości serwerów, zgodnie z potrzebami użytkownika. Oddzielna licencja dla Workgroup PDM Viewer jest wymagana dla każdej przechowalni Workgroup PDM, którą użytkownik chce uruchomić z aplikacjąWorkgroup PDM Viewer. NOTATKA: Licencje Enterprise PDM nie zezwalają na instalacje oprogramowania Enterprise PDM na dodatkowych serwerach.

1.D. Dodatkowe warunki umowy licencyjnej dla Enterprise PDM. (a) DS SolidWorks udziela dla oprogramowania Enterprise PDM licencji dostępowej typu Server + Client Access License (CAL). Użytkownik może korzystać z oprogramowania Enterprise PDM w obrębie sieci lub w innym środowisku wielu stanowisk/klientów, pod warunkiem że wykupiono jedną (1) licencję Enterprise PDM na każdego użytkownika równocześnie połączonego z przechowalnią lub serwerem Enterprise PDM. Warunki umowy licencji Microsoft® SQL Server™ 2008 R2 Standard Edition, Runtime Restricted-Use są dostarczone wraz z zamówieniami oprogramowania Enterprise PDM i zostały one zamieszczone tutaj jako odnośnik. (b) Enterprise PDM i Conisio zawierają wbudowane programy dostarczone przez Oracle Corporationoraz afiliowane firmy („Oracle”) („Programy Oracle”)i, bez naruszenia postanowień Punktu 1 powyżej, firma Oracle oraz jej licencjonodawca(y) zachowują własność oraz wszelkie prawa własności intelektualnych Programów Oracle i są stroną trzecią tej Umowy. Programy Oracle podlegają ograniczonej licencji i mogą być użyte tylko z ich skojarzonymi pakietami aplikacji i nie mogą być modyfikowane przez użytkownika. Niektóre Programy Oracle mogą zawierać kod źródłowy, który firma Oracle dostarcza jako standardową część programu i kod taki powinien być regulowany przez postanowienia niniejszej Umowy. (c) Technologia stron trzecich która może być odpowiednia lub konieczna do użycia z niektórymi Programami Oracle, jest określona w dokumentacji programu aplikacji lub jak określone w inny sposób przez firmę DS SolidWorks i technologia taka jest licencjonowana dla użytkownika tylko do użycia z pakietem aplikacji na warunkach umowy licencyjnej strony trzeciej określonej w dokumentacji pakietu aplikacji lub jak określone w inny sposób przez firmę DS SolidWorks, a nie na warunkach niniejszej Umowy. (d) Użytkownik zgadza się(i) zezwolić firmie DS SolidWorks na kontrolę użycia Programów Oracle oraz (ii) na udzielenie firmie DS SolidWorks pomocy oraz dostępu do informacji w ramach takiej kontroli, i (iii) pozwolenie firmie DS SolidWorks na raportowanie wyników takiej kontroli do firmy Oracle lub przypisanie do Oracle prawa DS SolidWorks na przeprowadzenie kontroli (bez jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności ze strony Oracle na opłacanie kosztów użytkownika lub firmy DS SolidWorks wynikających z kontroli). (e) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Enterprise PDM i Conisio zawierają dane oprogramowania i dane techniczne, które podlegają przepisom o restrykcjach eksportowych obowiązującym w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii i zgadza się nie dokonywać bezpośredniego ani pośredniego eksportu ani re-eksportu Enterprise PDM ani Conisio, tzn. przenoszenia Enterprise PDM ani Conisio poza kraj, w którym były one pierwotnie licencjonowane, bez odpowiednich zezwoleń wydanych przez rządy Stanów Zjednoczonych lub innych krajów oraz pisemnej zgody firmy DS SolidWorks i jej licencjodawców.

1.E. Mechanizmy zabezpieczające. Dassault Systèmes i afiliowane firmy dokładają wszelkich starań, aby wyeliminować piractwo ich produktów oprogramowania. W tym kontekście, Oprogramowanie może zawierać mechanizm wykrywający instalację lub użycie nielegalnych kopii Oprogramowania i zbieraćoraz przekazywać dane dotyczące tych nielegalnych kopii. Zebrane dane nie będązawierały żadnych danych użytkownika utworzonych w Oprogramowaniu. Używając Oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na wykrywanie i zbieranie danych oraz przekazywanie i używanie ich jeżeli wykryta zostanie nielegalna kopia. DS SolidWorks zastrzega sobie również prawo do użycia sprzętowego urządzenia blokującego, oprogramowania do administrowania licencjami i/lub klucza autoryzacji licencji w celu kontroli dostępu do Oprogramowania. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do pominięcia lub wyłączenia któregokolwiek z tych mechanizmów. Korzystanie z Oprogramowania bez wymaganego urządzenia blokującego lub klucza autoryzacji dostarczonego przez DS SolidWorks jest zabronione.

1.F. Narzędzia i usługi internetowe. Okresowo licencja na Oprogramowanie lub podstawowa usługa subskrypcji dla niego może wymagaćintegracji i dostępu do pewnych narzędzi i usług internetowych opracowanych przez firmę DS SolidWorks. Podstawowy poziom korzystania może być dostępny bezżadnych dodatkowych opłat dla każdej licencji, natomiast dodatkowe korzystanie jest dostępne za dodatkową opłatą. Dalsze informacje na ten temat dostępne są na stronach z opisem narzędzi internetowych Oprogramowania oraz na stronie internetowej www.solidworks.com . Korzystanie z narzędzi i usług internetowych podlega również Warunkom używania odpowiednim dla danych narzędzi i usług. Są one dostępne pod adresem http://www.solidworks.com/sw/termsofuse.html i zostały zamieszczone tutaj dla informacji. W przypadku nieodpłatnego udostępnienia, omawiane narzędzia i usługi są darmowe i mogą ulec zmianie i/lub likwidacji w dowolnym czasie.

2. Własność Oprogramowania i ograniczenia kopiowania. Firma DS SolidWorks lub jej licencjodawcy posiadają i zachowują wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, tajemnic handlowych i inne prawa własności dotyczące Oprogramowania oraz Dokumentacji. OPROGRAMOWANIE I DOKUMENTACJA SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI I INNYMI PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.Każdy licencjonodawca DS SolidWorks jest stroną trzecią tej Umowy. Użytkownik uzyskuje wyłącznie prawa, które są wyszczególnione w niniejszej Umowie. Użytkownik może sporządzić kopię Oprogramowania w dowolnej formie dającej sięodczytać maszynowo jako kopię zapasową przy zachowaniu ograniczeń licencyjnych Artykułu 1. Zabronione jest usuwanie jakichkolwiek oznaczeń i informacji dotyczących praw autorskich lub innych praw własności z Oprogramowania lub Dokumentacji. Te informacje i oznaczenia powinny zostać odtworzone na wszystkich kopiach Oprogramowania wykonanych zgodnie z niniejszą Umową.

3. Inne ograniczenia dotyczące korzystania. Niniejsza Umowa stanowi dowód udzielenia licencji na wykonywanie uzyskanych niniejszym uprawnień i należy ją zachować. Z wyjątkiem przypadku, na który zezwala Artykuł 1.B Umowy licencyjnej, zabronione jest używanie jakiejkolwiek części Oprogramowania odrębnie lub niezależnie od Oprogramowania (na przykład oprogramowanie SQL może być używane jedynie z resztą oprogramowania Enterprise PDM) i w celu innym niż normalna działalnośćgospodarcza, a także zabronione jest udostępnianie lub umożliwianie korzystania z Oprogramowania przez osoby trzecie, a co za tym idzie nie można sprzedawać,udzielać licencji, sublicencji, dokonywać przekazania, cesji, leasingować ani dzierżawić Oprogramowania lub licencji udzielonej w ramach niniejszej umowy (włączając w to umowę na użytkowanie czasowe (timeshare)). Użytkownik nie może zainstalować ani używać Oprogramowania poprzez Internet włączając bez ograniczeń użycie w połączeniu z webhostingiem czy podobną usługą ani udostępniać Oprogramowania osobom trzecim poprzez Internet na komputerze użytkownika ani w żaden inny sposób. Zabronione jest modyfikowanie lub tworzenie dzieł zależnych od Oprogramowania, tworzenie kompilacji lub prac zbiorowych obejmujących Oprogramowanie, a także jego analiza w celach konkurencyjnych w stosunku do DS SolidWorks, odtwarzanie kodu źródłowego (reverse engineering), dekompilacja, deasemblacja lub jakiekolwiek inne próby odzyskania kodu źródłowego Oprogramowania, za wyjątkiem przypadków zgodnych ze stosownymi przepisami prawnymi, ponieważ zawiera ono tajemnice handlowe (takie jak struktura, organizacja i kod Oprogramowania) firmy DS SolidWorks i jej licencjodawców.

4. Usługa subskrypcji. W przypadku nabycia usługi subskrypcji od dystrybutora dla Oprogramowania licencjonowanego w ramach niniejszej Umowy na podstawie wniesionej opłaty, dystrybutor udostępni użytkownikowi dla takiej kopii: dostęp przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Internetu w celu pobierania najnowszych aktualizacji Oprogramowania, wszystkich głównych aktualizacji Oprogramowania udostępnianych w okresie subskrypcji oraz korzystania z telefonicznej usługi pomocy technicznej. Od czasu do czasu DS SolidWorks może rozprowadzać komponenty oprogramowania Microsoft jako częśćaktualizacji Oprogramowania. Użytkownik jest uprawniony do otrzymywania tych komponentów Microsoft oraz ich zainstalowania tylko o ile posiada on prawidłowo licencjonowaną kopię produktów Microsoft. Okres tej usługi wynosi jeden (1) rok. Po tym okresie można dokonywać przedłużania z roku na rok poprzez dokonanie odpowiednich opłat. Oprogramowanie dostarczane jako uaktualnienie bądźaktualizacja poprzedniej wersji licencjonowanego Oprogramowania musi zastąpićwersję poprzednią - nie są udzielane żadne dodatkowe licencje. Dozwolone jest zainstalowanie aktualizacji wyłącznie w liczbie równej liczbie opłat za usługi subskrypcji, które zostały wniesione.

5. Polityka prywatności. Aby uzyskać Oprogramowanie, może zaistnieć konieczność dostarczenia firmie DS SolidWorks pewnych informacji osobowych w tym, lecz nie wyłącznie, imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. DS SolidWorks może również dokonać kwerendy komputera użytkownika podczas procesu instalacji, aby uzyskać informacje w tym, lecz nie wyłącznie, czy zainstalowane jest programowanie SolidWorks lub inne produkty Dassault Systèmes oraz cechy charakterystyczne komputera, na którym obsługiwane jest Oprogramowanie takie jak sterownik wideo lub system operacyjny. Te informacje dotyczące komputera nie są skorelowane z personalnymi danymi identyfikacyjnymi użytkownika oraz są przeglądane wyłącznie zbiorczo i są używane, aby spełnićwymogi licencji stron trzecich oraz celem lepszego zrozumienia bazy użytkowników, aby udoskonalić Oprogramowanie. Jako warunek pobrania i użytkowania Oprogramowania, użytkownik wyraża również zgodę na warunki polityki prywatności firmy DS SolidWorks wyszczególnione tutaj: http://www.solidworks.com/sw/privacypolicy.htm , które mogą być co jakiś czas aktualizowane bez powiadomienia. Informacje zebrane przez DS SolidWorks w połączeniu z rejestracją dla Oprgramowania mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub jakimkolwiek innym kraju, w którym obecna jest firma DS SolidWorks lub jej agenci. Odpowiednio, poprzez używanie Oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na transfer takich informacji poza granice kraju użytkownika.

6. Okres obowiązywania. Niniejsza licencja wygasa wraz z jej wypowiedzeniem zgodnie z niniejszym Artykułem 6. Firma DS SolidWorks może wypowiedzieć niniejszym przyznaną licencję w trybie natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem (1) z uzasadnionych powodów, włączając bez ograniczeńnaruszenie dowolnego z postanowień Artykułu 1, 2 lub 3 niniejszej Umowy lub (2) w przypadku naruszenia dowolnego postanowienia niniejszej umowy i nie usunięcia tego naruszenia w terminie piętnastu (15) dni od powiadomienia o nim. W przypadku wypowiedzenia licencji, wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji, które objęte są niniejszą licencją muszą zostać zwrócone DS SolidWorks lub zniszczone zgodnie z instrukcjami DS SolidWorks. Postanowienia Artykułów 2, 3, 6, 8, 10, 11 oraz 12 niniejszej Umowy pozostają w mocy także po wypowiedzeniu niniejszej Umowy.

7. Odpowiedzialność za wybór i korzystanie z Oprogramowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nadzorowanie, zarządzanie i kontrolę nad korzystaniem z Oprogramowania, a także za wyniki swojej pracy, a w szczególności za: (1) wybór Oprogramowania w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów; (2) określenie odpowiednich sposobów użycia Oprogramowania i wyników jego pracy w działalności; (3) ustanowienie wystarczających niezależnych procedur sprawdzania dokładności Oprogramowania i dowolnych wyników jego pracy oraz (4) zapewnienie sposobu archiwizowania zapewniającego zapobieżenie utracie danych na wypadek awarii Oprogramowania. Niniejsze Oprogramowanie jest narzędziem, które jest przeznaczone do użycia wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Nie ma ono zastępować profesjonalnej oceny ani też niezależnych testów fizycznych prototypów pod względem obciążeń,bezpieczeństwa i użyteczności produktu. Użytkownik ponosi wyłącznąodpowiedzialność za wszelkie rezultaty uzyskane w wyniku pracy Oprogramowania. Ani Oprogramowanie ani żadne jego komponenty nie są przeznaczone do użycia w projektowaniu ani operacjach obiektów nuklearnych, systemów podtrzymującychżycie, samolotach ani innej działalności, w której niepowodzenie Oprogramowania lub takich komponentów lub obydwu może doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub ciężkich uszkodzeń fizycznych lub środowiskowych.

Uwaga: Niektóre elementy, takie jak łączniki dostarczone w SolidWorks Toolbox, sąjedynie przybliżoną reprezentacją i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich użytkowników.

8. Ograniczona gwarancja, wyjątki i uchylenia

a.Ograniczona gwarancja. DS SolidWorks gwarantuje, że Oprogramowanie będzie wolne od wad materiałowych i będzie funkcjonować zasadniczo zgodnie z Dokumentacją przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty jego otrzymania przez użytkownika. Firma DS SolidWorks gwarantuje również, że wszelkie usługi co jakiś czas przez nią świadczone będą wykonywane w profesjonalny sposób zgodnie z dobrym obyczajem handlowym. DS SolidWorks nie gwarantuje, że Oprogramowanie lub usługi spełnią wymagania użytkownika, ani też że działanie Oprogramowania będzie nieprzerwane, bądź wolne od błędów, a także że jakiekolwiek narzędzia lub usługi internetowe będą całkowicie bezpieczne. Całkowita odpowiedzialność DS SolidWorks i wyłączne zadośćuczynienie dla użytkownika w ramach niniejszej gwarancji będzie polegać na rozsądnych staraniach podjętych w celu naprawy lub wymiany wadliwych nośników lub Oprogramowania, bądź też na powtórnym wykonaniu usługi. Jeżeli starania te zawiodą, DS SolidWorks lub dystrybutor albo dealer SolidWorks dokona (1) zwrotu ceny zapłaconej przez użytkownika za Oprogramowanie po zwrocie wadliwego Oprogramowania i kopii dowodu sprzedaży, bądź odpowiednio ceny zapłaconej za usługę lub (2) dostarczenia innego zadośćuczynienia, jakie może wynikać z przepisów prawa. Wszelkie Oprogramowanie zamienne będzie objęte gwarancją na pozostały czas okresu pierwotnej gwarancji lub na 30 (trzydzieści) dni od daty jego otrzymania przez użytkownika, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

b.Wyjątki. Ograniczona gwarancja DS SolidWorks jest nieważna, jeżeli jej naruszenie nastąpiło w wyniku (1) wypadku, uszkodzenia, nieprawidłowego użycia bądź braku staranności w obsłudze Oprogramowania; (2) działania lub zaniechania osoby innej niż DS SolidWorks; (3) połączenia Oprogramowania z wyrobami, materiałami lub oprogramowaniem, które nie zostały dostarczone przez DS SolidWorks lub nie są przeznaczone do użytku w połączeniu z Oprogramowaniem, a także (4) nie zastosowania i nie użycia wszystkich aktualizacji Oprogramowania udostępnionych przez DS SolidWorks.

c.Ograniczenia gwarancji. Gwarancja określona w Artykule 8 jest jedynągwarancją udzielaną przez DS SolidWorks w odniesieniu do Oprogramowania i Dokumentacji dostarczanych w ramach niniejszej Umowy oraz do wszelkich usługświadczonych okresowo. Firma DS SolidWorks oraz jej licencjodawcy, włączając bez ograniczeń Adobe, w zakresie na który pozwalają odpowiednie przepisy prawa, nie udzielają żadnych innych gwarancji, w sposób wyraźny ani dorozumiany, lub wynikających ze zwyczajów lub użytku handlowego, a w szczególności uchylajągwarancje handlowe, gwarancje przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności. W żadnym wypadku użytkownik nie może składać jakichkolwiek reklamacji, podejmować działań ani postępowania wynikających z gwarancji określonej w Artykule 8 po upływie ponad jednego roku, licząc od daty, kiedy nastąpiło naruszenie gwarancji.

d.Ograniczenia odpowiedzialności. Użytkownik uznaje, że cena zapłacona za prawa licencyjne w ramach niniejszej Umowy może znacznie różnić się od wartości produktów, które mają być projektowane, przechowywane, zarządzane lub dystrybuowane przy pomocy Oprogramowania. W celu ograniczenia odpowiedzialności firmy DS SolidWorks i jej licencjodawców do zakresu, który jest w rozsądnej mierze proporcjonalny do komercyjnej wartości niniejszej transakcji, użytkownik zgadza się na następujące ograniczenia odpowiedzialności firmy DS SolidWorks i jej licencjodawców. Za wyjątkiem sytuacji wymaganych lokalnymi przepisami prawnymi, odpowiedzialność DS SolidWorks i jej licencjodawców w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (włączając nienależytąstaranność) czy inna, wynikająca lub powstała w związku z Oprogramowaniem lub Dokumentacją dostarczonymi w ramach niniejszej Umowy, a także wszelkimi usługami dostarczanymi co jakiś czas, nie będzie przekraczała opłaty licencyjnej uiszczonej przez użytkownika za Oprogramowanie lub jakiejkolwiek opłaty uiszczonej za usługę. W żadnym razie firma DS SolidWorks ani jej licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za szkody bezpośrednie, szczególne, pośrednie, przypadkowe, karne ani wynikowe lub powstałe w związku z korzystaniem, bądź niemożnością korzystania z Oprogramowania lub Dokumentacji dostarczonych w ramach niniejszej Umowy oraz usług dostarczanych okresowo (włączając bez ograniczania szkody wynikłe z utraty właściwości użytkowych, utraty danych, utraty zysków, utraty dobrego imienia lub utraty działalności), nawet jeżeli firma DS SolidWorks lub jej licencjodawcy zostali poinformowani o możliwości powstania takich szkód. Tym niemniej, w niektórych jurysdykcjach powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

9. Funkcja wyłączania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Oprogramowanie zawiera funkcję automatycznego wyłączania („Funkcja wyłączania"), której aktywacja uniemożliwi działanie Oprogramowania. Funkcja wyłączania uruchamia się automatycznie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty instalacji Oprogramowania, chyba że wprowadzony zostanie kod dostępu („Uwierzytelniona licencja”), który blokuje funkcjęwyłączania. Aby uzyskać Uwierzytelnioną licencję, należy zarejestrować się w DS SolidWorks poprzez dostarczenie do firmy DS SolidWorks w formie elektronicznej informacji wymaganych w procesie instalacji. Po uzyskaniu informacji rejestracyjnych firma DS SolidWorks wyda Uwierzytelnioną licencję.

10.Zasady eksportu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie (w tym Enterprise PDM i Conisio, w stosownych) i Dokumentacja zawierają dane oprogramowania i dane techniczne, które podlegają przepisom o restrykcjach eksportowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Ponadto Użytkownik gwarantuje że nie jest obywatelem ani nie rezyduje w państwie objętym embargo lub ograniczonym w jakikolwiek inny osób (włącznie z Kubą,Iranem, Libią, Koreą Północną, Sudanem i Syrią) i że nie istnieje żaden zakaz otrzymywania Oprogramowania sformułowany przez jakiekolwiek prawa eksportowe. Wszystkie prawa do korzystania z Oprogramowania są udzielone ze zrozumieniem,że tracą one swoją moc w przypadku naruszenia warunków i postanowień niniejszej umowy.

11.Zgodność z prawami oraz zwolnienie od odpowiedzialności. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów prawnych i regulacji dotyczących pobrania, instalacji i/lub używania Oprogramowania, Dokumentacji lub obydwu. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie z wszelkiej odpowiedzialności oraz rezygnację z dochodzenia odszkodowań w stosunku do firmy DS SolidWorks i jej spółek zależnych, afiliowanych, członków zarządu oraz pracowników od wszelkich roszczeń, procesów sądowych lub działańwynikających z lub w żaden inny sposób związanych z użyciem Oprogramowania i/lub Dokumentacji lub naruszaniem tej Umowy przez użytkownika.

12. Postanowienia ogólne. Umowa ta jest pełnym i wyłącznym stwierdzeniem porozumienia z DS SolidWorks dotyczącego Oprogramowania i usługi subskrypcji, oraz że zastępuje ona wszelkie inne porozumienia, ustne i pisemne, a także wszelką inną wymianę informacji dotyczących Oprogramowania i usługi subskrypcji pomiędzy użytkownikiem a DS SolidWorks, pod warunkiem jednak, że niniejsza Umowa nie zastąpi postanowień jakiegokolwiek podpisanego porozumienia pomiędzy użytkownikiem a DS SolidWorks odnośnie Oprogramowania i usługi subskrypcji. Niniejsza umowa będzie rozstrzygana, interpretowana oraz egzekwowana zgodnie z prawami materialnymi Stanu Massachusetts bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, i będzie uznawana za opieczętowanąumowę w formie urzędowej. Tekstem autoryzowanym do wszelkich celów jest anglojęzyczna wersja niniejszej Umowy, pomimo przetłumaczenia Umowy na inne języki. Jeżeli z dowolnego powodu, jakikolwiek właściwy kompetentnie sąd uzna którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, bądź też jego część, za niewykonalne, postanowienie to winno zostać wykonane w maksymalnym dozwolonym zakresie, a pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w pełni mocy i skutków.

13. Ograniczone prawa rządu Stanów Zjednoczonych. Oprogramowanie jest "przedmiotem komercyjnym" w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanym w 48 C.F.R. 2.101 (październik 1995), składającym się z "komercyjnego oprogramowania komputerowego" i "dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego", tak jak te pojęcia są używane w 48 C.F.R. 12.212 (wrzesień 1995) i jest dostarczone dla Rządu Stanów Zjednoczonych (a) do nabycia przez lub w imieniu agencji cywilnych zgodnie z przepisami 48 C.F.R. 12.212; lub do nabycia przez lub w imieniu jednostek Departamentu Obrony zgodnie z przepisami 48 C.F.R. 227.7202–1 (czerwiec 1995) i 227.7202–4 (czerwiec 1995).

W przypadku otrzymania zamówienia z agencji Rządu Stanów Zjednoczonych na dostarczenie Oprogramowania o prawach przekraczających te zawarte w Umowie, użytkownik powiadomi DS SolidWorks o zakresie żądań i firma DS SolidWorks w przeciągu pięciu (5) dni roboczych stwierdzi według swojego wyłącznego uznania, czy przyjąć czy odrzucić takie żądanie. Dostawca/Producent: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 USA.

14. Sprzedaż w Kanadzie. W przypadku nabycia niniejszego produktu w Kanadzie, nabywca zgadza się na poniższe:

Strony niniejszej Umowy potwierdzają, że ich wolą jest, aby niniejsza Umowa, a także wszelkie inne dokumenty z nią związane, włączając Zawiadomienia, były sporządzone wyłącznie w języku angielskim.

Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s’y rattache, soient rédigés en langue anglaise.

Adobe jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

15. Windows Desktop Search: Microsoft Corporation (lub, w zależności od lokalizacji użytkownika, jedna z jej afiliowanych spółek) udziela licencji dla tego dodatku. Użytkownik może korzystać z tego oprogramowania wraz z każdą prawidłowo licencjonowaną kopią oprogramowania Microsoft Windows oznaczoną do użycia z dodatkiem („oprogramowanie Microsoft Windows”). Nie można z niego korzystać jeśli użytkownik nie ma licencji dla tego oprogramowania Microsoft Windows. Warunki określone w umowie licencyjnej oprogramowania Microsoft Windows, mają zastosowanie do Windows Desktop Search.

Windows Desktop Search jest objęty oświadczeniem prywatności MSN (http://privacy.microsoft.com/en-us/fullnotice.mspx/ ).